ReadyPlanet.com
dot dot
กฎหมายใหม่มาแล้ว รีบพัฒนาร้านยาด่วน

 

                   จากการที่องค์การอาหารและกระทรวงสาธารณสุข  ได้ให้เวลาร้านขายยาเก่ามีเวลาพัฒนาร้านขายยาให้ได้มาตรฐานร้านยาคุณภาพ GPP Good Pharmacy Practice ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลก เริ่มทำการตรวจร้านขายยาว่าร้านยามีการพัฒนาไปถึงไหน และอาจมีผลต่อการต่อใบอนุญาต หากร้านขายยาร้านไหนไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเข้ากฎเกณใหม่อาจไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตได้

                 แต่การปรับปรุงร้านขายยาใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องหยุดบริการเพื่อตกแต่งร้านใหม่ อาจต้องใช้เวลา โดยเริ่มจาก  การเก็บของออก การตกแต่งที่ต้องมีช่างที่ชำนาญทำงานรวดเร็ว ตามกำหนด ต้องทำเวลาเพื่อให้เสร็จโดยเร็วที่สุดเพราะจะทำให้ขาดความต่อเนื่องที่ลูกค้าจะมาใช้บริการ หากล่าช้าอาจส่งผลให้ลูกค้าหนีหายได้ 

                 ข้อดีของการตกแต่งร้านขายยาใหม่ คือนอกจากการพัฒนาให้เป็นไปตามข้อกฎหมายแล้ว ยังทำให้ร้านขายยาได้เป็นร้านขายยาที่มึคุณภาพซึ่งต่อไป อาจทำให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นเพราะทำให้ผู้มาใช้บริการมีความมั่นใจมากขึ้น  

ร้านขายยาจำเป็นต้องรีบพัฒนาร้านขายยาเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจให้เดินไปได้อย่างต่อเนื่อง

................................................................................................................

 


รับดำเนินการ 

 • ตกแต่งร้านขายยา ด้วยงานอลูมิเนียม หรืองานไม้  ให้สวยงาม
 • ติดตั้งออกแบบตามมาตรฐาน ที่ อย.และ สสจ. กำหนด
 • เริ่มตั้งให้คำปรึกษาก่อนเริ่มต้นลงมือทำ ไปจนถึงแนะนำขั้นตอนยื่นแก้ไขกับ อย.และ สสจ.
 • เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ ทำร้านขายยามานาน รวมถึงการทำร้านตามข้อกฏหมายกำหนด
 • ไม่ต้องลองผิดลองถูก เพราะอาจทำให้ต้องแก้ไข และเสียเวลา
 • ใช้เวลาตกแต่งไม่นาน เพราะเราทราบดีว่าร้านยาต้องรีบบริการลูกค้าให้เร็วที่สุด

จุดเด่นของทีมช่างไก่ 

 • ทำงานรวดเร็ว 
 • เป็นมืออาชีพ
 • รับผิดชอบต่องาน ทำตามสัญญา
 • ซื่อสัตย์ไว้ใจได้
 • เจ้าของร้านไม่ต้องปวดหัวเรื่องความรับผิดชอบของช่าง 

   ได้ทีมช่างไก่ทำงานให้ รับรองว่าท่านจะอุ่นใจและสบายต่อเวลาการทำงานและประสิทธิภาพ ความซื่อสัตย์ 

 

ติดต่อทีมช่างไก่  0956563962     

 ซอยสุภาพงษ์ 3  ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250

กฏกระทรวง กฏหมายที่นำแบ่งปันในบางส่วน

 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 17 วรรคสอง กำหนดให้การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง เมื่อพิจารณากฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 ข้อ 16(2) กำหนดให้ผู้อนุญาตขายยาจะพิจารณาไม่ต่ออายุใบอนุญาตขายยา เมื่อปรากฏว่าไม่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ดังนั้น หากไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนก็อาจไม่ผ่านการตรวจประเมิน และไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตได้ สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือ สิ่งที่เป็นข้อบกพร่องร้ายแรง (critical defect) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไม่ผ่านการประเมินได้ง่าย

            นอกจากนี้ประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งอาศัยอำนาจกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 หากไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดแล้ว สามารถถือว่าไม่ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 26(7) และมาตรา 39(8) หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท หากเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000-5,000 บาท

เอกสารอ้างอิง 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดระยะเวลาผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 215 ง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หน้า 27.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 223 ง วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 หน้า 7.

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผ่านการตรวจประเมินตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 123 ง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 หน้า 17.

 
Column3

ที่ปรึกษาเปิดร้านขายยา
ร้านขายยา
ธุรกิจร้านขายยาน่าสนใจ
ร้านขายยาแผนโบราณหรอแผนไทย
กฏหมายใหม่ GPP
เปิดกิจการร้านขายยาCopyright © 2010 All Rights Reserved.